Akce - READY MADE s.r.o. z roku 2015 za 19 900 Kč - KONEČNÁ CENA!!!

   
     +420 725 309 032
Tap To Call

FAQ   arrow

Jak je možné, že ready-made společnost má plně splacený základní kapitál, ale stojí méně než tento kapitál?

Základní kapitál je souhrn vkladů společníků do společnosti. Když je splacen, znamená to, že společníci nemají vůči společnosti žádný dluh. Ready made společnosti mají již splacený základní kapitál. Při převodu ready made společnosti kupujete obchodní podíly a oproti tomu dostáváte na pokladně společnosti její základní kapitál. Při koupi ready made společnosti tak fakticky základní kapitál nepotřebujete.

Je možné uplatnit hodnotu DPH hrazenou při nákupu společnosti někdy později v daňovém hospodářství?

Při nákupu společnosti lze také složit zálohu na náklady na její sídlo, takže je-li ona sama pak plátcem DPH, může si zúčtovanou DPH s tím související zahrnout do odpočtu. Je věcí obchodních podmínek prodávajícího, zda skládání takové zálohy odmění slevou na vlastním nákupu.

Jak je to se sídlem společnosti?

Poskytujeme sídla pro Vaši společnost na některé z našich prestižních adres. V případě zájmu máte možnost využít kompletního kancelářského servisu zahrnujícího zejména přeposílání pošty, příjem telefonních hovorů, ale také mnoho dalších služeb dle Vaší volby.

Nemám jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Za společnost jedná navenek a náleží mu obchodní vedení společnosti. Do funkce ho jmenuje valná hromada, a to buď z řad společníků anebo i z osob, které společníky nejsou. Jednatelů může být i více a nestanoví-li společenská smlouva jinak, tak k rozhodování ohledně obchodního vedení je třeba souhlasu většiny z nich. Od 1. ledna 2014 bude moci při koexistenci více jednatelů jednat každý z jednatelů v oblasti obchodního vedení samostatně, nestanoví-li společenská smlouva odlišné uspořádání jejich kompetencí v oblasti obchodního vedení. Poskytujeme osoby, které mohou funkci jednatele zastávat. Účtováno je dle ceníku; 2000,- Kč měsíčně, pokud je osoba jednatelem ustavena po dobu delší šesti měsíců, nebo 2500,- Kč měsíčně, pokud je námi poskytnutá osoba do funkce jednatele ustavena na 6 či méně měsíců.

Nemám dozorčí radu

Dozorčí rada je kontrolním orgánem akciové společnosti a lze ji také fakultativně zřídit u společností s ručením omezeným. Pokud není stanoveno jinak, má 3 členy. Členové dozorčí rady dohlíží na fungování společnosti a výkon působnosti představenstva (popř. jednatelů u s.r.o), kontrolují účetnictví společnosti a to, zda její činnost probíhá v souladu s právními předpisy. Dále má dozorčí rada právo nahlížet do dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, účastní se zasedání valné hromady a seznamuje ji s výsledky své činnosti. Naše společnost Vám může pro účely Vašeho podnikání poskytnout osoby, které mohou funkci členů dozorčí rady vykonávat. Účtováno je dle ceníku; 2000,- Kč měsíčně, pokud je osoba členem dozorčí rady ustavena po dobu delší šesti měsíců, nebo 2500,- Kč měsíčně, pokud je námi poskytnutá osoba do funkce člena dozorčí rady ustavena na 6 měsíců či po kratší dobu.

Nemám odpovědného zástupce pro živnost

Institut odpovědného zástupce zakotvuje v § 11 z.č. 455/1991, živnostenský zákon. Dle odst. 1 tohoto ustanovení může podnikatel provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu s tím, že odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování konkrétní živnosti. Naše společnost poskytuje k Vaší potřebě kvalifikované osoby, které můžete využít jako odpovědné zástupce pro Vaše podnikání. Tato služba je účtována dle ceníku.

Chci se nechat zastoupit jako zakladatel

Založení obchodní společnosti je administrativně náročný proces, který může trvat klidně déle než jeden měsíc. V případě procesních chyb při styku s orgány veřejné moci se může tento proces prodloužit o další zbytečné týdny navíc. Proto se na nás můžete obrátit a my se o založení obchodní společnosti postaráme za Vás. Problematice zakládání obchodních společností se věnujeme denně a můžeme Vám poskytnout profesionální služby spočívající ve vypracování potřebných dokumentů, zastoupení při styku s úřady a další služby dle naší nabídky.

Je virtuální sídlo firmy legální?

Ano. Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku musí mít registrované sídlo společnosti, které se může lišit od místa, kde je jeho skutečná správa. Skutečnost, že na každé z námi poskytovaných adres virtuálně sídlí více společností, není v rozporu s žádným právním předpisem, neboť zákon běžně umožňuje společný nájem bytů i nebytových prostor.

Je koupě ready made firmy bezpečná?

Ano. Prodáváme nově založené společnosti, které nemají podnikatelskou historii. Ta začíná až převodem na kupujícího. Nemusíte se tedy obávat, že by Vámi kupovaná společnost byla jakkoliv zatížená.

Jak se liší založená a ready made s.r.o.?

Založení společnosti s ručením omezeným trvá delší dobu, vyžaduje některé náležitosti (např. sepsání zakladatelské listiny u notáře) a je třeba u banky doložit výši základního kapitálu. Ready made společnost má základní kapitál již splacen a lze se stát jejím jednatelem v podstatě ze dne na den.

Změna sídla společnosti – jak na to?

Pro změnu sídla společnosti je potřeba u každé z obchodních společností zvolit jiný postup. U veřejné obchodní společnosti (dále jen v.o.s.) je třeba souhlasu všech společníků, ale společenská smlouva může stanovit, že postačí souhlas většiny společníků. Toto rozhodnutí musí být zachyceno písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. U komanditní společnosti (k.s.) se postupuje stejně jako u v.o.s., nicméně společenská smlouva může stanovit, že k její změně postačuje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů. U společnosti s ručením omezeným lze sídlo změnit dvojím způsobem; za prvé je možné sídlo společnosti změnit prostřednictvím změny zakladatelského dokumentu rozhodnutím valné hromady či souhlasem všech společníků formou notářského zápisu. Druhým způsobem je rozhodnutí statutárního orgánu (jednatel/jednatelé), pokud není toto rozhodování svěřeno jinému orgánu. Toto rozhodnutí nemusí být učiněno formou notářského zápisu, nicméně musí být vyhotoveno písemně s ověřenými podpisy. Způsob je určen dle znění sídla ve společenské smlouvě. Při plném označení sídla ve společenské smlouvě včetně ulice a jeho změně a při přesunu sídla do jiné obce je třeba volit první způsob, jinak stačí způsob druhý (tj. v případě, že je sídlo ve společenské smlouvě určeno jen názvem obce a změna sídla probíhá v rámci této obce). U akciové společnosti (dále jen a.s.) je možné změnu sídla provést také dvěma způsoby; změna stanov, kde má a.s. sídlo vymezeno, je v působnosti valné hromady, která stanovy mění rozhodnutím ve formě notářského zápisu. Změnu je také možno provést beze změny stanov, a to písemným rozhodnutím představenstva společnosti. S ohledem na nejednoznačné ustanovení zákona lze doporučit úřední ověření podpisů na tomto rozhodnutí. S procesem změny sídla společnosti Vám kvalifikovaně pomůžeme.

V kolika společnostech mohu být společníkem?

Ze zákona platí omezení, že lze být jediným společníkem maximálně ve třech společnostech s ručením omezeným. V případě vícečlenných společností není v podstatě žádné omezení.